Postgrau online en Psicoteràpia centrada en la persona

Valors diferencials del Postgrau:

 • 100h. pràctico-experiencials.
 • Acompanyament individual personalitzat.
 • Grups reduïts (màxim 12 persones).
 • Professionalitzant.
 • Visualització en directe de processos terapèutics.
 • Potenciació del desenvolupament personal necessari per a la pràctica de la psicoteràpia.
 • Internalització d’un model d’intervenció que integra les eines fonamentals per a la pràctica de la psicoteràpia.
 • Format individual i de grup.
 • Orientació personalitzada del treball complementari necessari i proposta d’itineraris.

Aquest Postgrau està dirigit a titulats en Psicologia o Medicina que estiguin interessats a conèixer i/o aprofundir en la Psicoteràpia Centrada en la Persona

  Presentació

  L’Enfocament Centrat en la Persona permet al client entrar en un procés de presa de consciència de l’experiència real i reestructuració del seu jo, a través de l’establiment d’una sòlida aliança terapèutica amb el terapeuta i de l’escolta matisada dels significats profunds de la seva experiència.

  C. Rogers (1902-1987) i els seus col·laboradors van desenvolupar els constructes centrals de l’enfocament, partint de la seva experiència clínica i basant-se en el mètode científic.

  Considerat dins de la Psicologia Humanística o Tercera Via, comparteix amb ella la concepció positiva i dinàmica de la persona, dóna primacia caràcter subjectiu de la seva existència, i defensa valors tan essencialment humans com la llibertat, la responsabilitat i la consciència com a base en el creixement personal i del canvi terapèutic.

  Dos dels seus pressupostos bàsics són

  • L’ésser humà té una tendència inherent cap al creixement.
  • La relació que es crea entre el terapeuta i el client és determinant en el procés terapèutic.

  I així, en la teràpia centrada en el client, l’objectiu és que la persona aconsegueixi recuperar el contacte amb la seva naturalesa orgànica, amb el seu Jo real; per a això, el terapeuta per mitjà de l’actitud de l’empatia, l’acceptació incondicional i la congruència (expressades a través de la tècnica) estableix una relació de seguretat psicològica amb el client, que li permetrà l’entrada progressiva en el seu món intern, l’avanç cap a la presa de consciència de l’experiència negada, la trobada amb nous significats de la seva experiència i l’avanç cap al procés progressiu de reorganització del seu Jo.

  La formació es desenvolupa tant en l’àmbit individual com en el grupal.

  Icono profesionalizante
  Professionalitzant

  Considerem que per a arribar a ser un bon professional en la pràctica clínica, és fonamental nodrir-se de l’experiència d’altres professionals i tenir experiències pròpies. Per això en aquest postgrau:

  • Visualitzaràs processos terapèutics en directe amb clients reals.
  • Realitzaràs sessions individuals i de grup.
  • Analitzaràs enregistraments de sessions individuals que se supervisaran en grup.
  • Adquiriràs una base teoricopràctica que et proveeixi de confiança i seguretat i et permeti emprendre el teu desenvolupament professional com a psicòleg/a.
  • Aprendràs a incorporar els conceptes teòrics adquirits a la teva pràctica professional.

  Icono Práctico
  Pràctic

  Realitzarem més de 125 hores de pràctica per a consolidar el teu acompliment psicoterapèutic:

  • Practicaràs de manera continuada i supervisada directament per un docent.
  • Visualitzaràs en directe processos terapèutics reals i posteriorment els comentaràs i analitzaràs amb el professional que els ha realitzat.
  • A través de la contínua pràctica clínica que experimentaràs al llarg del curs podràs destriar l’estil terapèutic que més s’adeqüi a tu mateix.. 

  Icono Experiencial
  E
  xperiencial 

  Treballem des de l’Aprenentatge a través de l’experiència, ja que des d’aquest enfocament és imprescindible vivenciar per a aprendre:

  • Treballaràs en la presa de consciència de la teva història personal i en com aquesta influeix en la teva vinculació amb els teus clients.
  • El treball experiencial et permetrà realitzar un procés de creixement personal indispensable per al desenvolupament d’una pràctica clínica professional.
  • Realitzaràs dinàmiques de grup des de diferents enfocaments.

  Icono Integradora
  I
  ntegradora 

  A partir de la nostra experiència clínica i formativa hem creat des de la lògica i la coherència un model d’intervenció actualitzat, triant les eines més consolidades i innovadores de diferents enfocaments, amb l’objectiu de proporcionar una atenció més completa i eficaç.

  • Integrarem conceptes teòrics bàsics de la Neurobiologia interpersonal, la Teoria de Sistemes, la Psicoteràpia centrada en la persona, la Teoria Polivagal, la Teoria de l’Aferrament…

  Icono Humanista

   

   

  Humanista

  Les actituds i principis de la Psicologia Humanista ens aporten una mirada positiva i holista de l’ésser humà i una confiança plena en la seva tendència natural a créixer i a autodirigir-se.

  • Aprendràs a adequar la intervenció a les característiques i ritme propis de cada persona i el seu context.
  • Formaràs part d’un grup, les dinàmiques del qual pretenen promoure l’autenticitat, així com les actituds de respecte, acolliment i comprensió.
  • Romandràs acompanyat professional i personalment durant tota la formació per l’equip docent.

  Icono Individual y Grupo
  Individual i de Grup

  Aquest postgrau et prepara per a poder treballar amb les persones tant en format grupal com individual.

  • Participaràs tant en dinàmiques grupals com en sessions individuals, experienciant així tots dos formats.
  • Adquiriràs les habilitats i actituds per a exercir el rol de facilitador dins d’un grup de trobada i generar un espai segur que propiciï el creixement dels participants.
  • Aplicaràs les diferents eines terapèutiques adquirides al llarg de la formació en les nombroses pràctiques de psicoteràpia individual.

  El Postgrau en Psicoteràpia centrada en la Persona comença el 13 d'Octubre

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

  Inscripcions al Postgrau

  Inscripció Standard 2 quotes

  A partir del 15 de Maig
  2.200
  •  Pagament en 2 quotes
  • 100 hores presencials
  • 125 hores online i treball personal

  Inscripció Standard 9 quotes

  A partir del 15 de Maig
  2.300
  •  Pagament en 9 quotes
  • 100 hores presencials
  • 125 hores online i treball personal

  Objectius del Postgrau

  • Desenvolupar la capacitat de presència del terapeuta com a base de la teràpia, integrant les actituds necessàries per a la relació d’ajuda.
  • Proporcionar una experiència que faciliti el treball de desenvolupament personal imprescindible per a la pràctica psicoterapèutica
  • Dotar a l’alumne d’eines metodològiques i tècniques de cara a la pràctica professional dins del camp de la psicologia clínica (psicoteràpia individual o de grup), així com per a altres aplicacions dins del camp educatiu, social o sanitari.
  • Es pretén que l’alumne arribi a conèixer, tant de manera teòrica com pràctica, l’enfocament Centrat en la Persona, aplicat a grups, a l’entrevista individual i de parella.

   Metodologia del Postgrau

   • Materials audiovisuals de teoria: materials locutats, vídeos i entrevistes.
   • Lectures obligatòries i treball sobre aquestes.
   • Tutorització personalitzada durant el procés formatiu.
   • Visualització de sessions terapèutiques en viu i en diferit.
   • Participació experiencial en grups i en sessions individuals.
   • Pràctica terapèutica supervisada individual i de grup.
   • Es pretén que l’alumne arribi a conèixer, tant de manera teòrica com pràctica, l’enfocament Centrat en la Persona, aplicat a grups, a l’entrevista individual i de parella.

   En ser una formació eminentment pràctica i experiencial l’assistència és imprescindible.

   Icono horarios

   Dates i horaris

   Inici: 13 d’octubre de 2020
   Finalització: 15 de juny 2021

   Horaris:

   Dimarts (3 possibles grups, subjectes a demanda):

   • 1r grup: de 10h a 12h.
   • 2n grup: de 16h a 18h
   • 3r grup: de 18h a 20h

   Grups de trobada:

   • 23 d’octubre de 16h a 19h
   • 11 de juny de 16h a 19h

   Icono reconocimiento
   Requisits d’accés i reconeixement

   Curs dirigit a titulats en Psicologia i Medicina.
   Altres professionals consultar amb l’Institut.

    

   Aquest Postgrau està reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (FEAP) i pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

    

   Professorat del Postgrau online de Psicoterapia Centrada en la Persona

   José María Herrera Jofre

   José María Herrera Jofre

   Equip fundador i director del Instituto Carl Rogers

   Cristina Fumàs Verdeny

   Cristina Fumàs Verdeny

   Equip fundador del Instituto Carl Rogers

   Mar Expósito Díaz

   Mar Expósito Díaz

   Àrea Terapèutica

   Zenaida Aguilar Vijande

   Zenaida Aguilar Vijande

   Àrea Terapèutica. Infància, adolescència i família. 'Sala de Valientes'

   María Beúnza Valero

   María Beúnza Valero

   Àrea de Formació

   Programa del Postgrau en Psicoterapia centrada en la Persona

   i

   Bloc 1

   Principis de Psicoteràpia Integradora Humanista

   • Història i evolució dels paradigmes psicològics.
   • Psicologia Humanista: escoles i actualitat.
   • Concepció de l’ésser humà, de la malaltia i la salut.
   i

   Bloc 2

   L'Enfocament Centrat en la Persona

   • Biografia de Carl Rogers.
   • Nocions claus en l’enfocament centrat en la persona
   • Camps d’aplicació.
   i

   Bloc 3

   Fonaments del desenvolupament humà

   • El desenvolupament de la personalitat i les necessitats evolutives. La teoria de la personalitat de Carl Rogers.
   • La teoria de les emocions de L. Greenberg i la seva aportació a la psicoteràpia.
   • La teoria de l’aferrament: neurobiologia, classificació i models interns de treball.
   • Introducció al trauma psicològic. La teoria polivagal de Porges
   i

   Bloc 4

   El procés terapèutic

   • La presència en la creació del vincle terapèutic.
   • La figura del terapeuta: transferència i contratransferència.
   • Les fases del procés. Primer contacte, desenvolupament i finalització.
   • Comprensió i maneig de la demanda terapèutica.
   • Valoració del format i tipus d’intervenció més adequada a la persona.
   • Principals dificultats i possibles abordatges.
   i

   Bloc 5

   Les tres actituds bàsiques i la seva aplicació a la psicoteràpia

   • El concepte d’actitud.
   • La congruència
   • L’empatia
   • La consideració positiva incondicional.
   • La presència terapèutica.
   i

   Bloc 6

   La tècnica

   • Els reflexos: Definició, tipus, funcions i efectes.
   • Aplicacions en els diferents moments del procés terapèutic.
   • Les automanifestacions o l’expressió dels sentiments en teràpia. Implicacions d’aquesta intervenció.
   • Un altre tipus d’intervencions corresponents a l’etapa existencial.
   i

   Bloc 7

   La Psicoteràpia per a la intervenció amb parelles des de l'Enfocament Centrat en la Persona

   • Objectius generals i específics d’aquesta teràpia.
   • El continu de la consciència en el treball terapèutic de parella.
   • Les actituds centrades en la persona en la teràpia de parella.
   • La tècnica: eines de treball de l’enfocament Centrat en la Persona aplicades a les parelles. Altres eines d’intervenció.
   i

   Bloc 8

   Conceptes clau per a la bona praxi

   • La supervisió clínica.
   • El treball personal del psicoterapeuta.
   • Ètica professional.
   • Marc legal en la pràctica psicoterapèutica.

   Entrevista telefònica per al Postgrau online en Psicoteràpia centrada en la Persona

   Deixa’ns les teves dades perquè puguem contactar amb tu i assegurar-nos que t’encaixa la nostra proposta. Indica’ns la teva disponibilitat i et trucarem. Moltes gràcies!

   6 + 5 =